Privacy

Juridische info en privacy

Info rond aansprakelijkheid en privacy.

Juridische info

De Stad Gent en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.

Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de Stad Gent of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. De Stad Gent of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risicio's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen de Stad Gent of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, sofware of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

Privacy

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de Academie voor Beeldende Kunst van Stad Gent houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en conform GDPR 25/5/2018. U hebt het recht op toegang tot en kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. Ook kunt u het Register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen.

De persoonsgegevens die worden verzameld bij het registreren voor de nieuwsbrief zullen enkel worden gebruikt voor de nieuwsbrief van de Academie en zal niet gedeeld worden met derden.

Gegevens bekijken, wijzigen of schrappen

Indien u wenst om uw e-mailadres te laten schrappen uit onze mailinglijst kan u mailen naar acbk@stad.gent

Wetgeving bescherming van persoonsgegevens

De Stad Gent en de Academie voor Beeldende Kunst verbindt zich ertoe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Website door Academie voor Beeldende Kunst. Juridische informatie en privacy.